Art Installations
Art Installations

Angel of Southeast by Kitti Sangkaew

กิตติ แสงแก้ว สร้างสรรค์ผลงานนี้ขึ้นมาจากการตีความคติและความเชื่อเรื่องเจ้าที่ ผู้เป็นเทพเจ้าที่ดูแลรักษาเจ้าบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข ประติมากรรมรูปเคารพนี้สร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ และดูแลปกปักรักษาวันเดอร์ฟรุ๊ตมาตั้งแต่ปี 2014 โดยตั้งอยู่ในโซนกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ในท่วงท่าอ้าแขนต้อนรับเหล่าวันเดอเรอร์ที่เข้ามาเยือนในโซนนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งพลังงานดีๆ ให้กับทุกคนที่กำลังทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพและจิตวิญญาณ

ย้อนกลับ

กิตติ แสงแก้ว สร้างสรรค์ผลงานนี้ขึ้นมาจากการตีความคติและความเชื่อเรื่องเจ้าที่ ผู้เป็นเทพเจ้าที่ดูแลรักษาเจ้าบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข ประติมากรรมรูปเคารพนี้สร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ และดูแลปกปักรักษาวันเดอร์ฟรุ๊ตมาตั้งแต่ปี 2014 โดยตั้งอยู่ในโซนกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ในท่วงท่าอ้าแขนต้อนรับเหล่าวันเดอเรอร์ที่เข้ามาเยือนในโซนนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งพลังงานดีๆ ให้กับทุกคนที่กำลังทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพและจิตวิญญาณ