Art Installations
Art Installations

The Critters Black Den by Animali Domestici

Animali Domestici ทีมศิลปินดูโอสัญชาติอิตาเลี่ยนจากกรุงเทพฯ สร้างสรรค์โปรเจ็คที่ข้ามเส้นแบ่งระหว่างธรรมชาติกับวัฒนธรรม ประเพณีกับเทคโนโลยี และมนุษย์กับสิ่งประดิษฐ์ ผลงาน The Critter Black Den นำเสนอออกมาในรูปแบบรังที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมคำนึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศที่อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล อินสตอลเลชันชิ้นนี้สร้างสภาพแวดล้อมขึ้นจากการผสมผสานวัสดุที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ดอกไม้ ต้นไม้ พลาสติก หรือขยะอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อเป็นพื้นท่ี่อยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตทุกสปีชี่ส์

ย้อนกลับ

Animali Domestici ทีมศิลปินดูโอสัญชาติอิตาเลี่ยนจากกรุงเทพฯ สร้างสรรค์โปรเจ็คที่ข้ามเส้นแบ่งระหว่างธรรมชาติกับวัฒนธรรม ประเพณีกับเทคโนโลยี และมนุษย์กับสิ่งประดิษฐ์ ผลงาน The Critter Black Den นำเสนอออกมาในรูปแบบรังที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมคำนึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศที่อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล อินสตอลเลชันชิ้นนี้สร้างสภาพแวดล้อมขึ้นจากการผสมผสานวัสดุที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ดอกไม้ ต้นไม้ พลาสติก หรือขยะอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อเป็นพื้นท่ี่อยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตทุกสปีชี่ส์