เงื่อนไข และข้อบังคับ

เงื่อนไขและข้อบังคับ

วันเดอร์ฟรุ๊ต เฟสติวัล
(โดย บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด)

ข้อความนี้เป็นข้อความสำคัญและเป็นเงื่อนไขบังคับที่ลูกค้าผู้ที่จะซื้อบัตรเพื่อเข้างานวันเดอร์ฟรุ๊ต เฟสติวัล จะต้องทำการอ่านก่อน ลูกค้าจะต้องอ่าน ทำความเข้าใจและตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อบังคับข้างล่างก่อนที่จะทำการซื้อบัตรเข้างานวันเดอร์ฟรุ๊ต เฟสติวัล หากลูกค้าผู้ใดไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขและข้อบังคับ ลูกค้าก็ต้องไม่ซื้อบัตรและไม่เข้าร่วมงานวันเดอร์ฟรุ๊ต เฟสติวัล มิฉะนั้นหากลูกค้าคนใดเข้างานวันเดอร์ฟรุ๊ต เฟสติวัลแล้ว จะถือว่ายอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

คำจำกัดความ

“บัตร” หมายความถึง บัตรที่สามารถใช้ได้และทำให้ลูกค้าผู้ทำการซื้อบัตรผ่านช่องทางต่างๆ มีสิทธิในการเข้าสู่งานวันเดอร์ฟรุ๊ต เฟสติวัล (“งานฯ”) หรือสายข้อมือที่ซึ่งลูกค้าได้ทำการแลกเปลี่ยนกับบัตรที่ทางเข้างาน นอกจากบัตรและ/หรือสายข้อมือที่ใช้เข้างานทั่วไปแล้ว ยังมีบัตร/สายข้อมือเพิ่มเติมหรือเพิ่มเติมเงินที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการแสดงบางอย่าง ลูกค้าจะต้องเติมเงินเพิ่มมูลค่าของบัตร/สายข้อมือที่เคาเตอร์เซอร์วิสในงานฯ สำหรับกิจกรรมเพิ่มเติมหรือพิเศษเหล่านั้น

บัตรที่จะใช้เข้าสู่งานฯ จะทำการขายโดยและในนามของบริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด (“ผู้จัดงาน”) ผู้ซึ่งสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการจัดงานอย่างใดๆ หรือทั้งหมดที่เกี่ยวกับงานฯ โดยมิต้องบอกกล่าวหรือจะต้องรับผิดชอบคืนเงินใดๆ

ในกรณีที่ท่านได้รับบัตรสำหรับหรือมอบบัตรให้แก่บุคคลอื่น ท่านยอมรับว่าท่านได้ทำการแทนในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่นในการรับบัตร และเนื่องจากความสัมพันธ์ของการเป็นตัวแทน ท่านได้ตกลงในเงื่อนไขและข้อบังคับในนามของบุคคลที่ท่านได้มอบบัตรให้ ที่ท่านได้ซื้อบัตรแทนและท่านจะต้องแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นถึงเงื่อนไขและข้อบังคับเมื่อท่านได้มอบบัตรให้แก่บุคคลดังกล่าว ซึ่งถือได้ว่าบุคคลที่ถือบัตรซึ่งได้รับบัตรจากท่านได้ตกลงในเงื่อนไขและข้อบังคับด้วยเช่นกัน

“งานฯ” หมายความถึงงานที่เรียกว่า วันเดอร์ฟรุ๊ต เฟสติวัล ที่ได้ถูกจัดขึ้น ณ สถานที่จัดงานซึ่งลูกค้าได้ซื้อบัตรเพื่อเข้างานฯ

“สถานที่จัดงาน” หมายความถึง สถานที่หรือบริเวณพื้นที่ที่ได้ถูกจัดขึ้นสำหรับงานฯ

“ผู้จัดงาน” หมายความถึง บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดและดำเนินงานฯ

ระเบียบการโทรรับบัตร

ในการรับบัตรของท่าน ลูกค้าอาจจะต้องแสดง

 • เอกสารอีเมล์ยืนยัน/หมายเลขการยืนยันของท่าน
 • บัตรที่มีรูปภาพถ่ายที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
 • บัตรเครดิตที่ท่านได้ใช้ในการซื้อบัตร

บุคคลที่ได้โทรรับบัตรเท่านั้นที่จะสามารถรับบัตรได้

การใช้บัตร

บัตรทำให้ผู้ถือบัตรสามารถมีสิทธิเข้ามาในงานฯ ชมการแสดง และร่วมกิจกรรมได้ การแสดงและกิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งอาจจะมีการคิดเงินเพิ่มเติมหรือมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ท่านจะต้องถือบัตร/สวมสายรัดข้อมือตลอดระยะเวลาที่อยู่ในงานฯ บัตรประจำตัวที่มีรูปภาพถ่ายอาจจะต้องมีด้วยและการตรวจสอบยืนยันนั้นเป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่ประตูทางเข้า

ท่านได้ตกลงว่าบัตรเป็นเอกสารที่สามารถถูกบอกยกเลิกได้ ซึ่งการบอกยกเลิกและ/หรือปฏิเสธการให้เข้างานฯ ของผู้จัดงานนั้นจะไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนใดๆ ได้สำหรับเหตุผลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่ท่านได้พยายามหรือจงใจทำผิดกฎหมายที่ใช้บังคับหรือกฎระเบียบของผู้จัดงานหรือกฎระเบียบสถานที่ นโยบายหรือข้อกำหนดต่างๆ

ผู้จัดงานมีขั้นตอนทางด้านเทคนิคหลายขั้นตอนในการดำเนินการตรวจสอบบัตรที่ทำสำเนาขึ้นมาหรือบัตรปลอม ผู้จัดงานมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ให้ผู้ถือบัตรซึ่งถูกตรวจพบว่ามีความผิดปกติตามดุลพินิจของผู้จัดงาน หากพบว่ามีการใช้บัตรปลอมแล้วก็จะมีการดำเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายรวมทั้งคดีอาญาอีกด้วย

ในกรณีที่มีการทำผิดเงื่อนไขและข้อบังคับ ผู้จัดงาน พนักงานและตัวแทนของผู้จัดงาน สงวนสิทธิที่จะยกเลิกบัตร ปฏิเสธการให้เข้างานฯ หรือขอให้ผู้ถือบัตรออกจากงานหรือปรับเงินแล้วแต่กรณี

ในการใช้บัตรเพื่อเข้างานฯ ท่านรับทราบแล้วว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้รวมทั้งการสละสิทธิเรียกร้องหรือการยกเลิกใช้สิทธิเรียกร้องให้รับผิดซึ่งมีอยู่ในที่นี้และท่านได้เข้าใจอย่างละเอียดถึงเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งท่านได้สละสิทธิโดยได้ตระหนักทราบดีและโดยสมัครใจปราศจากการหลอกลวงหรือบังคับแต่อย่างใด

ผู้เข้างานฯ รวมถึงหลังจากการเข้างานฯ แล้วอาจจะถูกปฏิเสธโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินคืนเนื่องจากการที่ไม่ปฏิบัติตามคำแจ้งเตือนของผู้จัดงานหรือพนักงานของผู้จัดงาน ที่ทำให้เกิดความวุ่นวาย การพกยาหรือเสพยาเสพติด หรือจากการมีอาการเมาอย่างชัดเจนหรือเริ่มเมา นอกจากนั้นยังต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่โดยส่วนตัวสำหรับการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ต่อบุคคลที่สามและความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

ความรับผิด

ท่านตกลงว่าผู้จัดงานไม่ต้องรับผิดทางการเงินหรือสิ่งอื่นใดสำหรับทรัพย์สินของส่วนตัวที่ถูกวางทิ้งไว้ สูญหาย ถูกขโมย ถูกทำลาย ถูกทำให้เสียหายหรือถูกยึด ในสถานที่ใดๆ หรือระหว่างงานโดยไม่คำนึงว่าเป็นความผิดหรือเหตุผลใดๆ

ท่านตกลงว่าสิ่งต่างๆ ในงานฯ ได้จัดสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น ท่านตกลงว่าผู้จัดงานได้สงวนสิทธิทุกอย่างในเวลาใดก็ตามในการยกเลิก เลื่อนงานฯ และ/หรือเปลี่ยนสถานที่จัดงาน ศิลปินที่แสดงในงาน เวลา และ/หรือวันที่ของงานฯ สำหรับบัตรที่ได้ถูกออกไปแล้วโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือต้องชดเชยอย่างใดๆ ให้แก่ท่าน

บุคคลที่ได้เข้าสู่งานฯ ได้ตกลงว่าให้ ชื่อ ภาพ และ/หรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน สามารถถูกสื่อสารออกไปในทางลายลักษณ์อักษร ข้อมูลทางภาพ หรือการบันทึกของเสียงที่เก็บไว้หรือถูกทำซ้ำในสื่อใดๆ ตลอดไปและทั่วโลก เพื่อทางการตรวจ การศึกษา การประชาสัมพันธ์ การออกสื่อทางสาธารณะ การโฆษณาหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามความประสงค์ของบริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด หรือเครือข่าย ผู้รับช่วงสิทธิ ผู้รับมอบหมาย คู่สัญญา หุ้นส่วนหรือสื่อใดๆ ของบริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด

ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิที่จะจำกัดการเข้างานฯ ในเวลาขั้นตอนใดๆ เพื่อเป็นการป้องกันจำนวนคนมากเกินจนเป็นอันตราย

ท่านตกลงว่าบริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด และพนักงานหรือตัวแทนจะไม่ต้องรับผิดสำหรับการสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อบุคคล (รวมทั้งตัวท่านเอง) หรือทรัพย์สินใดๆ แม้ว่ามีสาเหตุมาจาก (รวมถึงผู้จัดงานหรือพนักงานหรือตัวแทน) (ก) ในเหตุการณ์ใดๆ หากมิใช่เนื่องมาจากการละเลยเพิกเฉยของ บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด พนักงานหรือตัวแทน (ข) ในเหตุการณ์ที่ซึ่งความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวนั้นไม่สามารถเป็นผลที่คาดหมายได้ล่วงหน้าตามสมควรของการกระทำผิด (เว้นแต่ ผลของการเสียชีวิตหรือการได้รับบาดเจ็บส่วนตัวอันสืบเนื่องมาจากการละเว้นเพิกเฉยของ บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด พนักงานหรือตัวแทน) และ/หรือ (ค) รวมถึงการกระทำที่ทำให้ผลของการสูญเสียหรือเสียหายเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการกระทำของท่านที่ทำผิดเงื่อนไขหรือข้อบังคับนี้

ตามวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขและข้อบังคับนี้ “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมบังคับของ บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง ภัยธรรมชาติ สงคราม การลุกฮือต่อต้าน ความจารจล ความวุ่นวายภายในประเทศ การก่อการร้าย ไฟไหม้ ระเบิด น้ำท่วม พิธีการแห่งชาติ การถูกจารกรรมเครื่องมือสำคัญ ความเสียหายร้ายแรง การเดินขบวน การนัดหยุดงาน อากาศ บุคคลที่สาม คำสั่งศาล คำสั่งเพื่อการป้องกันประเทศ และ/หรือการกระทำหรือระเบียบข้อบังคับของทางหน่วยงานราชการระดับประเทศหรือท้องถิ่น บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่านที่ไม่สามารถจัดงานดังกล่าวนี้ได้ภายใต้เงื่อนไขและข้อบังคับที่รวมถึงการใดๆ ที่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

ท่านตกลงว่าผู้จัดงานจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่านสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม สิทธิเรียกร้อง ความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงหรือที่กล่าวอ้าง หรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากหรือเกี่ยวกับงานฯ และ/หรือความรับผิดของบริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด อันเนื่องจากงานฯ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง การขาดทุนผลกำไร กำไรที่ถูกประมาณการณ์ไว้ เงินสะสม ธุรกิจหรือโอกาส หรือความเสียหายของสาธารณะ หรือความเสียชื่อเสียง หรือโอกาสที่จะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น หรือความเสียหายของสัญญาหรือความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือความเสียหายที่มาจากผลต่อเนื่องอันเกิดจากการแสดง (หรือการยกเลิกการแสดงหรือกิจกรรม)

ผู้จัดงานจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านในเรื่องใดๆ สำหรับความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอันสืบเนื่องจากหรือเกี่ยวกับงานฯ หรือการยกเลิกงานฯ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายการเดินทางส่วนตัว ค่าที่พัก หรือการเตรียมการต้อนรับที่สืบเนื่องจากงานฯ หรือการยกเลิกงานฯ

ผู้จัดงาน จะไม่ต้องรับผิดในการกระทำหรือการละเว้นกระทำของผู้ดำเนินงานของสถานที่จัดงานสำหรับการบาดเจ็บส่วนตัวที่ได้รับจากสถานที่จัดงาน (เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นเพิกเฉยของผู้จัดงาน) หรือความเสียหาย โจรกรรมหรือความสูญเสียใดๆ ต่อทรัพย์สินของท่านที่สถานที่จัดงาน (หากไม่ใช่สืบเนื่องจากการกระทำหรือละเว้นเพิกเฉยของผู้จัดงาน) หรือมีสาเหตุมาจากทรัพย์สินใดๆ ของผู้จัดงาน

ผู้จัดงานและตัวแทนอย่างเป็นทางการจะไม่ต้องรับผิดสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลใดๆ โปรดอย่านำทรัพย์สินที่มีค่าที่ไม่จำเป็นหรือเงินจำนวนมากเกินความจำเป็นเข้ามาในงานฯ เพราะการชำระเงินโดยไม่ต้องชำระเงินสดและตู้เอทีเอ็มได้มีจัดเตรียมไว้ในสถานที่จัดงาน

การยกเลิก การใช้ผิดวิธี และการคืนเงิน

แม้ว่าผู้จัดงานจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกงานฯ แต่ท่านก็ยังต้องมีหน้าที่จะต้องติดตามข่าวสารว่างานฯ ได้ถูกยกเลิกหรือไม่ และวันและเวลาของการจัดงานได้ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ผู้จัดงานไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบที่จะต้องคืนเงินหรือเปลี่ยนบัตรหากว่าหมายกำหนดการได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการแก้ไขไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ผู้จัดงานไม่ต้องรับผิดในการชดใช้บัตรที่ถูกทำหาย ถูกขโมย ถูกทำให้เสียหายหรือถูกใช้ไปแล้วหลังจากที่ท่านได้รับบัตรไปแล้ว ท่านจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาบัตรและข้อมูลส่วนตัว

ระเบียบสถานที่จัดงาน

ระเบียบสถานที่จัดงานจะใช้สำหรับบริเวณการตั้งแคมป์ซึ่งรวมถึงความประพฤติส่วนบุคคล เช่นระดับความดังของเสียงที่ใช้ การจัดการขยะและการปฏิบัติตามกฎสุขลักษณะและความปลอดภัย ระเบียบสถานที่จัดงานได้ปรากฏตามเว็บไซต์

ท่านจะต้องอ่านระเบียบสถานที่จัดงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ว่าจะไม่ปฏิบัติตามระเบียบสถานที่จัดงานหรือความประพฤติที่ขัดต่อมารยาททางสังคมโดยเป็นดุลยพินิจของผู้จัดงานแต่ผู้เดียว

งานฯ และบริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด มีนโยบายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธบุคคลใด ๆที่น่าสงสัยว่าจะละเมิดต่อนโยบายนี้

 • ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มภายนอกเข้าไปยังสถานที่จัดงาน ผู้เข้าร่วมงานยินยอมให้ผู้จัดงานขอตรวจกระเป๋าก่อนเข้างานและระหว่างงานได้ในทุกกรณี โดยผู้จัดงานสามารถยึดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่อนุญาตให้นำเข้ามาภายในบริเวณงานได้
 • ไม่สามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาภายในบริเวณงานได้ทั้งหมด รวมถึงโซนแคมป์ปิ้งด้วยเช่นกัน ผู้นำยานพาหนะเข้ามาภายในงานจะต้องยินยอมให้ตรวจค้น และหากพบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้จัดงานสามารถยึดได้ในทันที
 • การทำอาหารหรือก่อกองไฟเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด อุปกรณ์การทำอาหารใดๆ ที่ถูกตรวจพบ จะถูกยึดไว้บริเวณทางเข้างาน
สิ่งอื่นๆ

เป็นไปได้ว่าเสียงดนตรีที่ดังเกินไปอาจสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการได้ยินเสียง โปรดนำเครื่องป้องกันหูของท่านมาเอง

โปรดทราบว่าอาจมีการใช้เอฟเฟ็คแสงและไฟสีขาวดวงใหญ่ (strobe lighting)

ท่านจะต้องรับผิดชอบตนเองในการสอบตรวจเวลาเข้าและออกที่ประตู ซึ่งจะมีการประกาศในเว็บไซต์และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถเข้าสู่งานฯ ได้นอกเหนือเวลาดังกล่าว

ผู้จัดงานจะทำการจัดเก็บข้อมูลของท่านเมื่อท่านซื้อบัตร ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บตามนโยบายส่วนตัวของผู้จัดงานและจะไม่ให้บุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้จัดงานอาจจะติดต่อท่านสำหรับข่าวที่เกี่ยวกับงาน วันเดอร์ฟรุ๊ต

สำหรับเหตุผลทางความปลอดภัย ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการ

 • เข้ามาแทรกแซงในงานฯ หรือยกเลิกงานฯ
 • กันผู้เข้างานให้อยู่ในสถานที่จัดงานเมื่อสิ้นสุดงานฯ โดยมีเงื่อนไขบางประการตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
 • อพยพผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดหรือบางส่วนจากสถานที่จัดงาน
 • ปฏิเสธการให้เข้าร่วมงานฯ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีบัตรที่ถูกต้องในการเข้างานฯ หรือไม่ก็ตาม
 • หลังจากที่โปรแกรมหรือหมายกำหนดการของงานฯ ได้สิ้นสุดลง กรณีที่บัตรยังคงมีมูลค่าเหลืออยู่ บัตรนั้นจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือเรียกคืนเงินได้

สิทธิการให้เข้างานฯ นั้นจะถูกสงวนสิทธิไว้โดย บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด และ วันเดอร์ฟรุ๊ต เฟสติวัล ตลอดเวลา