Wellness
Wellness

Water Ceremony and Akashic Records by Rebeca Lacasa

เวิร์คช็อปบำบัดทั้งสองของ Rebeca Lacasa ประกอบด้วย Akashic Records ซึ่งเป็นคลังกักเก็บพลังงานและองค์ความรู้ต่างๆ ของจักรวาลที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำสมาธิ โดยคุณจะได้ฝึกการเข้าถึงแหล่งพลังงานนั้น นอกจากนี้ยังมีการประกอบพิธีกรรมน้ำ เพื่อเปิดรับการถ่ายเทพลังงาน ความรู้ และคลื่นต่างๆ ที่ไหลเวียนในธรรมชาติ เข้ามาในตัวเรา

ย้อนกลับ

เวิร์คช็อปบำบัดทั้งสองของ Rebeca Lacasa ประกอบด้วย Akashic Records ซึ่งเป็นคลังกักเก็บพลังงานและองค์ความรู้ต่างๆ ของจักรวาลที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำสมาธิ โดยคุณจะได้ฝึกการเข้าถึงแหล่งพลังงานนั้น นอกจากนี้ยังมีการประกอบพิธีกรรมน้ำ เพื่อเปิดรับการถ่ายเทพลังงาน ความรู้ และคลื่นต่างๆ ที่ไหลเวียนในธรรมชาติ เข้ามาในตัวเรา